Obchodní podmínky

Value Club s.r.o obchodní korporací, jejímž strategickým cílem je poskytovat kvalitní bezplatné i placené vzdělávání a organizování konferencí a školení v oblasti investování a tradingu ve spolupráci s kvalitními brokery. Uživatel má po přístup k lekcím, které může využívat, studovat, ale současně musí dodržovat autorská práva. Vše je podrobně rozepsáno v těchto obchodních podmínkách. Platí ale pravidlo, že pokud má uživatel kurz zdarma, zpětně jej nikdy nebudeme zpoplatňovat.

Vydáním a zveřejněním nových aktualizací obchodních podmínek se automaticky nahrazují znění starší.
Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále VOP ) se vztahují na produkty a služby ( dále Obsah ) poskytované portálem valueclub.cz ( dále Portál ), zejména odborné publikace v klasické i elektronické podobě, kurzy a semináře, software a další vzdělávací materiály zveřejněné na webech Value Club s.r.o. a partnerských webech. Objednáním produktu nebo služby souhlasí uživatel s VOP a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. Tento portál je primárně prezentací Obsahu nabízeného níže definovaným Poskytovatelem a neslouží jako jeho internetové stránky ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009.

Základní ustanovení
1.1. Poskytovatelem Obsahu a provozovatelem Portálu je Value Club s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 17389453, DIČ CZ17389453, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 371011 ( dále Poskytovatel ).
1.2. Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která objednala nebo užívá Obsah Poskytovatele.

Předmět služby
2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k Obsahu v elektronické či fyzické formě, dle konkrétního produktu.
2.2. Knihy v papírové podobě jsou distribuovány Uživateli poštou na adresu, kterou uvede v objednávce.
2.3. Zpoplatněné e-booky jsou k dispozici ke stažení na portálu. Krom objednaného obsahu jsou označeny individuální identifikací, která umožňuje zpětně dohledat objednatele.
2.4. Videa jsou dostupná ve formě on-line streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu.
2.5. Účast na živých konferencích a workshopech probíhá na domluveném místě ve stanovený čas.

Přístup k elektronickému obsahu a dodání produktu
3.1. Uhrazením ceny za produkt, případně registrací do produktu zdarma, získává Uživatel právo na přístup k elektronickému Obsahu Poskytovatele.

Konference, workshopy, semináře a další živé akce
4.1. Uhrazením ceny za akci má uživatel rezervované místo a jistotu, že může dorazit a počítá se s jeho osobní účastí
4.2. Pokud dojde ke zrušení akce ze strany pořadatele, účastník má nárok na vrácení 100 % částky
4.3. Pokud dojde ke zrušení účasti ze strany účastníka, ten nemá nárok na vrácení ceny za akci. Může ale napsat pořadateli na email a požádat jej o součinnost s prodejem náhradníkovi, kterého může pořadatel sehnat, je-li to v jeho možnostech.
4.4. V případě, že řečník nebude mít možnost dorazit osobně, má pořadatel právo najít odpovídající náhradu.

Knihy a materiály v papírové podobě.
5.1. Uživatel má právo využívat zakoupené tištěné knihy pouze v rozsahu platného autorského práva. Nepřípustné je především kopírování nebo jiné rozmnožování a redistribuce dalším uživatelům.

Práva a povinnosti Uživatele, reklamační podmínky
6.1. Uživatel má právo využívat Obsah v rozsahu definovaném články 3. a 4. .
6.2. Uživatel za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení ( HW a SW ) zodpovídá sám.
6.3. Uživatel se musí registrovat jako Uživatel portálu www.valueclub.cz nebo jiných portálů, které společnost Value Club s.r.o. vlastní nebo se kterými spolupracuje. Registrace je bezplatná a je využívána pro autorizaci přístupu k elektronickému obsahu.
6.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 7. ( Autorská práva ).
6.5. Obsah dodávaný ve formě digitálního obsahu není dodáván na hmotném nosiči. Z těchto důvodů nemá Uživatel právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k takovému digitálnímu Obsahu. V ostatních případech má Uživatel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od objednání Obsahu, pokud takový digitální Obsah nebyl zatím Uživateli poskytnut, nebo od doručení Obsahu v papírové podobě. Poskytovatel Uživateli do 5 pracovních dnů vrátí peníze za Obsah, od smlouvy na jehož poskytnutí Uživatel platně odstoupil, za předpokladu že digitální Obsah ještě nebyl poskytnut nebo Uživatel Obsah v papírové podobě vrátil Poskytovateli v původním neporušeném obalu a bez poškození či jiných známek užívání. Od okamžiku zahájení poskytování digitálního Obsahu již Uživatel na odstoupení od smlouvy, v souladu s ustanoveními §1837 odst. písm. a), h), i) a l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nemá právní nárok.
6.6. Pro dodání placeného Obsahu platí omezení uvedená zejména v čl. 2, 3 a 5 VOP. Jsou přijímány následující způsoby platby:
6.6.1. elektronickými debetními či kreditními kartami prostřednictvím platební brány
6.6.2. platebními tlačítky prostřednictvím platební brány
6.7. Poskytovatel odpovídá pouze za vady datových souborů, jejichž prostřednictvím je Uživateli dodáván digitální Obsah, resp. za vady materiálu Obsahu poskytovaného v papírové podobě. Uplatnit práva z vadného plnění (reklamace) lze elektronickou poštou na emailové adrese Poskytovatele info@valueclub.cz nebo obyčejnou poštou či osobně ve výše uvedeném sídle Poskytovatele.
6.8. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je Česká obchodní inspekce. Návrh lze podat písemně, popřípadě ústně do protokolu, nebo prostřednictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs/form. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika na adrese http://www.europeanconsumer.cz. Řešení sporů je možné realizovat i pomocí platformy pro řešení sporů online (ODR) na adrese https://ec.europa.eu/odr.

Práva a povinnosti Poskytovatele
7.1 Poskytovatel má povinnost odeslat objednané tištěné knihy do 10-ti pracovních dnů od obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.
7.2. V případě elektronického Obsahu, musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.
7.3. Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 7. těchto podmínek.
7.4. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k elektronickému Obsahu v následujících případech:
7.4.1. Jakékoliv video je Uživatelem přehráno více než 100 x.
7.4.2. Jakékoliv video je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.
7.4.3. Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.
7.4.4. Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí.
7.5. Poskytovatel může přiměřeně informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.
7.6. V případě nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k Obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.
7.7. Poskytovatel může v souvislosti s užíváním Portálu Uživatelem ukládat informace o Uživateli ve formě tzv. cookies (souborů uložených Portálem na Uživatelově počítači nebo jiném přístupovém zařízení), k nimž může Portál přistupovat při dalším užívání Portálu Uživatelem za účelem uložení Uživatelových nastavení a preferencí ve vztahu k Portálu, pro uložení dat o uživatelském sezení (session) a pro získání obecných statistických dat týkajících se Portálu. Používáním Portálu Uživatel souhlasí s ukládáním těchto dat na svém přístupovém zařízení. V případě odstranění nebo zablokování těchto dat může dojít ke ztrátě funkčnosti nebo přístupu k Portálu nebo jeho částí.

Autorská práva
8.1. Obsah je autorským dílem Poskytovatele nebo třetích stran. Uživateli nenáleží právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.
8.2. Uživatel souhlasí uhrazením ceny za Obsah s tím, že přístup a přehrávání není anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k elektronickému Obsahu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání použito.
8.3. Uživatel souhlasí s tím, že každý elektronický Obsah je personalizovaný jménem Uživatele. Ochranné prvky jsou nedílnou součástí elektronického Obsahu a v případě neoprávněného šíření budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.
8.4. Uživatel se zavazuje nestahovat placený Obsah na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného Obsahu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami.
8.5. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které je Obsah umístěn.
8.6. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.
8.7. Ochrana autorských práv se vztahuje také na veškeré přílohy k jednotlivým částem Obsahu. Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

Pravidla uzavřené diskuze k Obsahu
9.1. Součástí Obsahu může být uzavřená diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce.
9.2. Uživatel má právo na přístup do diskuze po dobu platnosti služby definované v bodě 3.1. Po této době mu bude přístup do diskuze zachován, ale již jen jako bonus, který může být kdykoliv bez náhrady zrušen.
9.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze a případně smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.
9.4. Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

Závěrečná ustanovení
10.1. Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce Obsahu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší.
10.2. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení aktuálních smluvních podmínek neplatnými, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
10.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Obsahu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Poskytovatel není registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li v Obsahu zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.
10.4. Hypotetické, zpětné nebo simulované obchodování může mít rozdílné výsledky od obchodování reálného. Při reálném obchodování na rozdíl od simulovaného mohou nastat rozdílná plnění při vstupech anebo výstupech a výsledky simulovaného obchodování tak mohou být podhodnoceny nebo nadhodnoceny. Programy pro simulované obchodování obecně pracují s daty zpětně a výsledky reálného obchodování se tak mohou výrazně lišit.
10.45. Tyto VOP a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je podnikatelem, je příslušným ve věcech, v nichž je věcně příslušný okresní soud, místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 4 a ve věcech, ve kterých rozhoduje krajský soud, je místně příslušný Městský soud v Praze, přičemž v případě sporů se upřednostňuje mimosoudní dohoda, která bude řešena vždy jako první.
10.46. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).